Herstel Voorsterbeek, deelproject hermeander de Adelaar

In opdracht van Waterschap Veluwe voeren wij hett werk uit. Belangrijk onderdeel van dit werk is de archeologische begeleiding. Men verwacht dat er restanten van de Nijebeker Watermolen worden aangetroffen. Ook moet er volgens de flora- en faunawet worden gewerkt, wat inhoud dat er tijdens het broedseizoen niet wordt gewerkt aan dit project. De werkzaamheden bestaan uit:
- het natuurtechnisch ontgraven van een meanderende beek, watergang, natuurvriendelijke oevers, poelen en terreinen.
- Het ontgraven en afvoeren van slib, klasse B.
- Het vervoeren en verwerken van uit een meanderende beek vrijkomende grond.
- Het aanbrengen van een vispassage met geautomatiseerde afsluiter en een geautomatiseerde klepstuw.
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden
- het toepassen van bemaling
- het aanbrengen van beplanting.

Overzicht

© Stamweb.nl